Poďakujte za #tenmoment
Povedzte vašim
blízkym, za ktoré
okamihy im vďačíte.

Dva spôsoby, ako môžete za krásne
okamihy poďakovať svojim blízkym.

Nahrajte fotku alebo odkaz.
Zverejníme ich na našom webe alebo
ich za vás zadarmo pošleme poštou.

alebo

Vyberte fotku

Nahrajte fotografiu z počítača a vyberajte iba vo formátoch jpg alebo png.
Maximálná veľkosť nahratej fotografie je 6 MB.

x

Choose from Photos

Browse your albums until you find a picture you want to use

Select an album

Select a new photo

0 / 0 photos selected
Back to albums

Napíšte váš odkaz

Zostalo vám znakov

Vyplňte prosím Váš odkaz

Vďaka za #tenmoment

Chcete, aby sme vašu fotku zadarmo poslali poštou? Chcete, aby sme váš odkaz zadarmo poslali poštou?

Vyplňte prosím celé meno adresáta
Vyplňte prosím Vašu adresu
Vyplňte prosím Vašu adresu
Vyplňte prosím PSČ

Vaša fotka bude zaradená do súťaže o ceny.
Napíšte nám, prosím, vaše kontaktné údaje a my sa vám v prípade výhry ozveme.

Váš odkaz bude zaradený do súťaže o ceny.
Napíšte nám, prosím, vaše kontaktné údaje a my sa vám v prípade výhry ozveme.

Vyplňte prosím Vaše celé meno
Vyplňte prosím Váš email
Vyplňte prosím Vaše telefónne číslo

Vitajte na stránke #tenmoment spoločnosti AXA.

Vytvorili sme pre vás stránku, na ktorej s nami môžete zdieľať zaujímavosti z vášho života. Sme tu pre vás v priebehu pracovného týždňa, od pondelku do piatku. Vaša nahraná fotografia sa na našej webovej stránke objaví do 12 hodín od nahratia.

Je pre nás dôležité, aby ste sa na našej stránke cítili dobre a radi sa k nám vracali, preto neakceptujeme a nezasielame fotografie s obscénnym, útočným, urážlivým, sexistickým, homofóbnym a sexuálne explicitným a násilným obsahom. Fotografie, ktoré útočia na našich fanúšikov budú tiež odstránené.

Fotografie, ktoré porušujú zákon alebo k takému správaniu navádzajú sa u nás tiež dlho neohrejú.

Rešpektujeme iné značky, ale napriek tomu vás prosíme, aby ste sa zdržali ich propagácie na našich stránkach, prípadne propagácie komerčných výrobkov za odmenu tretích strán a spamu.

Bezpečnosť vašich dát je pre nás dôležitá. Fotky s obsahom, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť, nebudú zverejnené.
V úplne výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo odstrániť i tie príspevky, ktoré žiadne z vyššie uvedených pravidiel neporušujú.

Vo veľmi výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo odstrániť i tie fotky, ktoré žiadne z vyššie uvedených pravidiel neporušujú.

Budeme radi, ak nám pomôžete udržať kvalitu stránky a upozorníte nás na nevhodný obsah porušujúci vyššie uvedené pravidlá na adrese info@axa.sk.

Ďakujeme Vám.


Podmienky spracovania fotografií a ochrana osobných údajov


Osoba, ktorá odošle (uploadne) fotografiu on-line na webovej stránke www.tenmoment.axa.sk, súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov stanovených zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ alebo „zákon“). V prípade osôb bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa predpokladá, že súhlas udelil aj jej zákonný zástupca.

Zaslaním (uploadnutím) fotografie vyjadruje dotknutá osoba svoj súhlas so zverejnením tejto fotografie a zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší práva tretích osôb, je si vedomá, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Zároveň berie na vedomie, že je možné obdržať vytlačenú iba jednu fotografiu. Počet vytlačených fotografií je limitovaný počtom 1 000 ks. Po vyčerpaní uvedeného limitu bude možné fotografie len zdieľať na webovej stránke www.tenmoment.axa.sk. Spoločnosť AXA si vyhradzuje právo zasielať fotografie iba na územie Slovenskej republiky.

Fotografie môžu byť spoločnosťami patriacimi do finančnej skupiny AXA na Slovensku (AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o., spoločne ďalej len „AXA“) alebo ňou poverenou treťou osobou spracované a zverejnené spolu s identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, pobyt) v skrátenej forme (napr. Anna K. z Bratislavy). AXA však nemá povinnosť fotografiu a súvisiace údaje zverejniť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania osoby, ktorá poskytla fotografiu vznikne (tretej osobe, inému účastníkovi) akákoľvek ujma, daná osoba, je povinná ju v plnom rozsahu nahradiť a odškodniť AXA a akékoľvek iné tretie osoby.

V prípade akýchkoľvek pochybností platí, že osoba zverejňujúca fotografiu týmto udeľuje v zmysle autorského zákona AXA súhlas na použitie fotografie na jej webových stránkach a sociálnych sieťach. Tento súhlas má povahu nevýhradnej licencie, územne a vecne neobmedzenom rozsahu a udeľuje sa po dobu trvania zverejnenia fotografie.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, osoba uploadujúca fotografiu dáva AXA súhlas na spracovanie osobných údajov zadaných pri nahrávaní fotografie, a to na dobu neurčitú po uploadnutí fotografie. Účelom poskytnutia osobných údajov je zaslanie vytlačenej fotografie na adresu dotknutej osoby a zasielanie informačného občasníka AXA Newsletter emailom. Osoba je oprávnená udelený súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou doporučene na adresu sídla AXA alebo emailom na info@axa.sk. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sú jej známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje AXA ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (zaslanie vytlačenej fotografie a AXA Newsletter), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a obrazový záznam - fotografiu), že bola poučená o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bola poučená o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na webovom sídle www.axa.sk). Dotknutá osoba súhlasí s tým, že AXA môže osobné údaje zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému, pričom tieto môže poskytnúť ďalej inej osobe, ktorá je zmluvným partnerom AXA a podieľa sa na organizácii akcie alebo podporných činnostiach pre AXA. Fotografie a údaje poskytnuté dotknutou osobou môžu byť spracúvané elektronicky, vrátane scanovania a úprav veľkosti fotografie. Dotknutá osoba je oprávnená písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o nej. Dotknutá osoba, ktorý poskytla osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov (napr. právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne. Dotknutá osoba vyhlasuje, že v prípade zaslanej fotografie, na ktorej je vyobrazená iná osoba, disponuje jej súhlasom, resp. súhlasom jej oprávneného zástupcu na sprístupnenie, spracovanie, či zverejnenie AXA v zmysle týchto pravidiel aj s ohľadom na ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane osobných údajov. Zaslané fotografie budú AXA spracúvané po dobu neurčitú, následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Výhercovia súťaže

1. kategória
Úrazové poistenie 5 PLUS na rok zadarmo vo variante Individuál alebo Rodina

Výherca:
  • Jaroslav Ďurček
2. kategória
Verejné poďakovanie blízkym Poďakovanie, nahrané na stránke www.tenmoment.axa.sk, budeme publikovať v časopise Týždeň počas decembra 2015.

Výherca:
  • Beata Hnatova
3. – 7. kategória
Poďakovanie s milým darčekom Nahranú fotku či odkaz pošleme adresátovi s krásnou kyticou alebo so štýlovým perom.

Výhercovia:
  • Ing. Peter Petrík
  • Branislav Holček
  • Mária Niemieczová
  • Marek Majorsky
  • Lukáš Žilovec

Podrobné pravidlá sútaže

POŠLITE FOTKU ALEBO ODKAZ